About Me

Helnæs fiskeriforening

Vedtægter for

Lokalforening

 


1 Navn

Foreningens navn er Helnæs Fiskeriforening


Hjemsted er formandens adresse.


 


2 Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan gå ind for foreningens formålsparagraf, og er hel- eller deltidsbosat på Helnæs eller har fast plads for sit fartøj ved Helnæs minimum 5 måneder årligt.


 


3 Formål

A    At varetage medlemmernes interesse og støtte og formidle en fiskerkultur lokalt.


B    At repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlig myndighed lokalt og gennem landsforeningen fremsætte krav om forhandlingsret i lighed med andre fiskeriorganisationer, således vi herved kan varetage medlemmernes interesse i at fiske i de danske farvande.


C    At samarbejde med andre organisationer i deres bestræbelser og deres indsats overfor forurening, overholdelse at fredningsbestemmelser, mindstemål, bevaring og ophjælpning af vore fiskebestand i danske farvande.


 


 


4 Generalforsamling

Generalforsamlingen, der afholdes i november måned er foreningens myndighed. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Et medlems forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.


 


5 Dagsorden for generalforsamlingen.

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formanden aflægger beretning.

Kassereren fremlægger regnskabet.

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant 2 og revisorer.

Fastsættelse af kontingent. 


6 Bestyrelsesvalg og konstituering

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5( Første år 3 ) medlemmer, der skal vælges på den årlige generalforsamling.


Bestyrelsen konstituerer sig selv.


 


Note: I betragtning af et beskedent antal medlemmer ved foreningens stiftelse 2017 vælges blot 3 medlemmer til bestyrelsen. Disse er formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Dette revideres ved foreningens generalforsamling 2018.


  


7 Bestyrelsesmøder

Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, afgøres med almindelig stemmeflertal. Sekretæren fører under møderne en foreningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Er formanden forhindret, ledes mødet af næstformanden. Bestyrelsen kan indkalde ekspertise, vidner mm. når den finder det påkrævet.


 


 


8 Kontingent

Kontingentet reguleres årligt med stigningen i forbrugerprisindekset fra november til november i det forudgående år. Reguleringen sker efter følgende formel:


Kn = Kn-1 * Fin-1/ Fin-2


Hvor Kn = kontingentet i foregående år, Fin-1 = forbrugerprisindekset for november foregående år og Fin-2 = forbrugerprisindekset for november året før foregående år.


Kontingentet betales forud for et år.


To måneders restance vil medføre eksklusion.


Ønsker et medlem udmeldelse kan det ske ved henvendelse til formand eller kasserer.


Indbetalt kontingent refunderes ikke.


 


9 Regnskab og revision

Foreningens indtægter indsættes på postgiro eller bank. Kassererens kontante kassebeholdning fastsættes af bestyrelsen og må ikke overskride det beløb, der er nødvendig til den daglige drift. Kassereren skal føre kassebog eller lignende, der til enhver tid skal kunne forelægges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassebogen skal føres ajour. Kassereren sikrer en ajourført medlemsbog eller kartotek. Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober.


 


10 Vederlag

Der ydes formand og kasserer vederlag til telefonudgifter mv. Generalforsamlingen fastsætter vederlagets størrelse. Der ydes bestyrelsesmedlemmer en kørselsgodtgørelse for kørsel til nødvendige møder, forhandlinger og arrangementer. Tilskuddet pr kørt kilometer følger Dansk amatørfiskerforenings regler. Almindelige bestyrelsesmøder er ikke omfattet af godtgørelsesreglerne.


 


11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begrundet begæring herom. I sidstnævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde de emner der er angivet som begrundelse, jf foranstående afsnit. Indkaldelse og udsendelse følger reglerne i §4


 


 


 


 


 


12 Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun opløses på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at foreningen kan opløses kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for en opløsning. Såfremt der ikke er mindst halvdelen af foreningens medlemmer til stede, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan der træffes beslutning om foreningens opløsning, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for. En eventuel formue skal anvendes til støtte efter disse vedtægters § 3.


 

…………………………………………………………………………………………………….


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Helnæs Fiskeriforening, afholdt den 12.12. 2017………


 


Bestyrelse:sign:Rene Korsgaard (næstform.) Kim Dyring (kaserer)


 


Ib I Dahl (form.)


 


Dirigent:    sign: Rene Korsgaard       


 


 


…………………………………………………………


 


Således justeret ved ordinær generalforsamling den …………


 

September


Vi afholdt "makrelfest" Der var overskud af fangst i august, så vi bare kunne dele ud. Mange mennesker kiggede forbi og fik smagsprøver.

Oktober

Fælles fiskedag

Der blev fisket med garn efter fladfisk såvel som med fiskestang efter ørred. Ingen fangst af ørred. Men -

Kim Dyring vandt med en fed skrubbe på 42 cm